วิศวะมหิดล & ภาคเอกชนส่งแพลตฟอร์ม PCoC จัดการสินค้าและ โลจิสติกส์สู่การใช้งานจริงใน รพ.สต. ทั่วประเทศ

0

แม้วิกฤตโควิด-19 จะคลี่คลายลง ทว่า บุคลากรทางการแพทย์ของไทย ก็ยังประสบกับปัญหาภาระงาน (Workload) ที่มากเกิน ขณะที่ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขก็ยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (Log Health) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้คิดค้นระบบ แพลตฟอร์ม PCoC หรือ พีคอค เพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้าคงคลัง-โลจิสติกส์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จนถึงมือผู้ใช้บริการ

โดยนวัตกรรมนี้มีส่วนช่วยลดภาระงาน (Workload) ของบุคลากรการแพทย์ในระบบโรงพยาบาล ส่งเสริมบทบาทและประสิทธิภาพของ รพ.สต ลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนานวัตกรรมนี้ด้วยทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จนประสบความสำเร็จในเฟสที่ 1 และในเฟสที่ 2 ระบบ แพลตฟอร์ม PCoC จะร่วมพัฒนาระบบเชิงพาณิชย์ให้พร้อมใช้กับ รพ.สต.ทั่วประเทศโดย บมจ.อินเทลลิจิสต์
และเพื่อให้เห็นภาพความร่วมมือระหว่าง นักวิจัย ภาคเอกชน และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนให้งานวิจัยนี้ไปสู๋เชิงพาณิชย์ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนเพื่อทำให้งานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ว่า

“บพข. ในฐานะองค์กรให้ทุนวิจัย ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์”

“เราได้เล็งเห็นว่าโครงการการศึกษาและทดสอบรูปแบบ “โรงพยาบาลเสมือน” โดยการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในระบบเครือข่ายปฐมภูมิ “พีคอค” (PCoC) เป็นโครงการที่สามารถบริหารจัดการคลังสำหรับโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้จริง และยังสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย”

ด้าน รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการทุนมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า

“วิศวะมหิดลให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ‘ดิจิทัลเฮลท์แคร์’ และ ‘เฮลท์เทค’ ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยศูนย์ LogHealth ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. ในการพัฒนา “ระบบ แพลตฟอร์ม PCoC พีคอค เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง-โลจิสติกส์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)” ต้นแบบเฟสที่ 1 แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม”

เนื่องด้วยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยในปัจจุบันยังไม่เน้นการดูแลแบบองค์รวม บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานซ้ำซ้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและเกิดปัญหาความแออัดในการรับบริการ ดังนั้นแพลตฟอร์ม ‘พีคอค’ (PCoC) จะเชื่อมต่อระหว่างสถาบันการแพทย์ในเมืองใหญ่ กับ สถาบันการแพทย์ในเมืองเล็กหรือชนบท ในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์คงคลังที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดสรรและกระจายทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน

สำหรับ นักวิจัยผู้คิดค้นระบบ แพลตฟอร์ม PCoC รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการพัฒนา ระบบแพลตฟอร์มพีคอค หรือ Primary Care on Cloud (PCoC) เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง-โลจิสติกส์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ว่า

“เราใช้เวลากว่า 3 ปี ในการพัฒนาระบบและซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังยาระหว่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (แม่ข่าย) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. (ลูกข่าย) เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง”

โดยดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม “พีคอค” (PCoC) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้โรงพยาบาลแม่ข่ายสามารถบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ โดยมองเห็นตัวเลขเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ที่เป็นลูกข่าย หากยาตัวใดหมดสต็อกก็สามารถเติมยาและขนส่งกระจายยาไปยังรพ.สต. ซึ่งเป็นลูกข่ายได้รวดเร็ว โดยมี บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนส่งกระจายยา (Supply Processing and Distribution -SPD) ไปยัง รพ.สต.

Credit: https://www.salika.co

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่