ขอเชิญสมัครอบรมการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล [รุ่นที่ 2]

0
ขอเชิญสมัครอบรมการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2
ขอเชิญสมัครอบรมการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปี 2565 ศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET)

กำหนดจัดอบรม “การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2” ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการความลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ อย่างมีหลักการ มีขั้นตอนที่เหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการตรวจประเมิน ตรวจพิสูจน์ และตรวจติดตาม ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการต่อยอดไปสู่การขอการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ และมาตรฐานสากลได้อย่างยั่งยืน 

สสปท. จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดชลบุรี และภูมิภาคตะวันออก สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  กำหนดการจัดอบรม  

• วันที่  17 สิงหาคม 2565  (เวลา 08.45 – 12.00 น.)

• รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 60 ท่าน

 วิทยากร  

• นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ OSHCET

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม  

  • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2565
  • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องรายงานตัวก่อนการอบรมผ่านทาง Google Form
  • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละ 1 ท่าน/สิทธิการเข้าอบรม โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ต้องสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาในกำหนดการตลอดทั้งวัน
  • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน – หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์การเข้าร่วมอบรม ผ่านอีเมลที่ท่านสมัคร
  • ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์จะได้รับลิงก์เข้าร่วมอบรมทางอีเมลที่ท่านสมัครเข้าร่วมอบรมไว้ หากท่านไม่ได้รับลิงก์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tosh.or.th/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่