สมัครฟรี !!! ขอเชิญสมัครสัมมนาออนไลน์หัวข้อ : แนวปฏิบัติระบบตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน (Log Out/Tag Out)

0
LOTO.training2021

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ : แนวปฏิบัติระบบตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน (Log Out/Tag Out) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผล ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดความปปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดจัดอบรมรวมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละไม่เกิน 100 คนดังนี้ 

วิทยากร : นายสุรชัย  วิวัจนสิรินทร์   ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ การจัดการกระบวนการผลิต (Process System Management)

  สสปท. จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง  เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมสัมมนา

 • สงวนสิทธิ์สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานสมัครได้ไม่เกิน 2 คน
 • ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดวัน และทำแบบทดสอบก่อน-หลัง  รวมทั้งแบบประเมิน (ออนไลน์)  ทันตามเวลาที่กำหนด (เจ้าหน้าที่จะแจ้งลิงก์ให้ทราบในระหว่างการสัมมนา)
 • เข้าร่วมสัมมนาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยต้องแสดงตัวตนตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมสัมมนา
 • ความขัดข้องอันเกิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลเพื่อขอทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินย้อนหลัง ในการขอรับใบประกาศนียบัตรได้

หมายเหตุ

 • ท่านจะได้รับลิงค์ zoom เข้าร่วมสัมมนาทางอีเมลที่ท่านสมัครลงทะเบียนไว้  ล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 2 วัน  หากท่านไม่ได้รับลิงก์ก่อนวันสัมมนากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ใบประกาศนียบัตรออนไลน์จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 3 วันทำการ  หากกรณีท่านไม่ได้รับ ให้ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่อีเมล [email protected]  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้)
 • พักเบรกเช้า 10.30-10.45 น.  พักเบรกบ่าย 14.30-14.45 น.  พักกลางวัน  12.00-13.00 น.

กำหนดการสัมมนา

ช่วงเช้า  09.00 น. – 12.00 น.

 • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Lock out Tag out
 • อุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากการทำงานที่ไม่มีระบบ Lock Out Tag Out
 • ข้อกฎหมายกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบ Lock out Tag out


ช่วงบ่าย  13.00 น. – 16.00 น.

 • การชี้บ่งและค้นหาอันตรายและการตัดแยกพลังงาน Energy hazard & Isolation
 • องค์ประกอบและส่วนประกอบของระบบ Lock out Tag out
 • แนวทางการนำไปใช้และการปฏิบัติ ระบบ Lock out Tag out

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • โทร 0-2448-9111 ต่อ 510, 061-4201373 
 • E-mail :  [email protected]
 • คุณนรินทร์ , คุณศุภชัย

แล้วพบกับสาระดีๆแบบนี้ทางด้านงานช่าง งานวิศวกรรม และอุตสาหกรรมได้ที่ นายช่างมาแชร์ นะครับ

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Blockdit :  https://www.blockdit.com/naichangmashare
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g

#นายช่างมาแชร์ 

naichangmashare
Digital Media ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านงานวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต ระบบออโตเมชัน โรบอต 3D การเพิ่มผลการผลิต สมาร์ทโลจิสติกส์ รีวิวสินค้าอุตสาหกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่